بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور، اهواز

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

چکیده

بقای قارچ Vuillemin Beauveria bassiana به­ عنوان عامل بیمارگر سوسک شپشه­ دندانه‌دار روی ارقام خرما شامل سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نرخ خطر کاهش جوانه‌زنی و میانه امید بقای درصد جوانه ­زنی قارچ برای هر رقم برآورد گردید. نتایج نشان داد که درصد جوانه­ زنی از ابتدا تا انتهای دوره انبارداری به­ تدریج ولی با شیب­های متفاوتی در هر سه رقم خرما کاهش می ­یابد. بین دو رقم سایر و زاهدی شباهت بیشتری از نظر روند کاهش جوانه‌زنی عامل بیمارگر دیده شد. به­ طوری که در ارقام سایر و زاهدی، میانه امید زندگی بقای اسپور تا حدود ماه چهارم تغییرات اندکی نشان ‌داد و از ماه چهارم به ­بعد با شیب ملایمی کاهش یافت. این در حالی است که در رقم دیری میانه امید بقای اسپور در طول دوره شش ­ماهه با نوسانات اندکی تقریبا یکنواخت بود. دو صفت اسیدیته و درصد رطوبت نسبی میوه خرما دارای همبستگی معنی‌داری با بقای قدرت جوانه‌زنی اسپور در طی دوره شش­ماهه انبارداری در سه رقم مورد مطالعه می‌باشند. درجه تاثیر دو صفت میوه بر بقای اسپور در توده خرمای دیری بیشتر از دو رقم سایر و زاهدی بوده، لذا درصد جوانه‌زنی در این رقم با شیب تندتری نسبت به دو رقم دیگر کاهش ‌یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع رقم، در میزان بقای عامل بیمارگر موثر است. لذا در نظر گرفتن نوع رقم میزبان و شرایط مناسب نگهداری آن در نحوه تاثیر قارچ عامل بیمارگر در کنترل شپشه‌دندانه‌دار روی خرما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها