دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این تحقیق آماره ­های جدول زندگی، تولیدمثل و رشد جمعیت زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko)  روی کرم قوره پنبه،(Hubner)  Helicoverpa armigera، به­ عنوان میزبان طبیعی و بید آرد، Zeller Ephestia kuehniella، و بید غلات، Sitotroga cerealella Oliver به ­عنوان دو میزبان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ در شرایط اتاق رشد با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام شد. امید به زندگی زنبور در زمان ظهور حشرات­ کامل زنبور روی تخم‌های کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به­ ترتیب 65/5 ، 45/9 و 95/4 روز بود. نرخ ناخالص باروری و میانگین تعداد تخم روزانه زنبور روی تخم‌های بید آرد از دو میزبان دیگر بیشتر بود. نرخ خالص تولیدمثل زنبور روی تخم‌های کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به­ ترتیب 98/41، 65/55 و 17/42 ماده/ماده/نسل به ­دست آمد. نرخ­ذاتی افزایش جمعیت برای زنبور روی تخم کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به­ ترتیب 298/0، 309/0 و 301/0 ماده/ماده/روز محاسبه گردید. متوسط زمان هر نسل زنبور روی تخم‌های بید آرد نسبت به دو میزبان دیگر بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها