اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

2 گروه حشره‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه آفت­ کش ­های مختلفی جهت کنترل آفات زرشک خوراکی در منطقه خراسان جنوبی به­ کار می ­روند. با توجه به مصرف زرشک در دو حالت خام و فرآوری شده، شناسایی و اندازه گیری میزان باقی­مانده آفت­ کش­ های رایج دیازینون، اکسی دیمتون متیل و فوزالون در زرشک خوراکی به ­وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفت. جهت به­ دست آوردن روش مناسب استخراج و خالص سازی، چهار روش معتبر از قبیل استخراج کیوچر، استخراج پایا، تغییر میزان اسیدیته و استخراج فاز ساکن مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. جهت کاهش خطا، از استاندارد داخلی استفاده شد و نتایج حاصل از دستگاه کروماتوگرافی بوسیله منحنی کالیبراسیون به­ دست آمده از استاندارد سموم مورد اندازه گیری قرار گرفت. استخراج با حلال استونیتریل و اسکن کلی به­ وسیله دستگاه کروماتوگرافی نشان داد که اغلب زرشک ها به آفت­ کش­ ها آلوده هستند. چهار نوع روش مختلف استخراج و خالص سازی در آب مقطر و نیز زرشک­ های سالم اسپایک شده، مورد مقایسه قرار گرفتند. روش استخراج فاز ساکن بازیابی کمتری را در نمونه ها نشان داد. اگرچه تغییر میزان اسیدیته و روش استخراج پایا در کمترین زمان انجام گردید، اما نتایج خوبی نداشتند. آفت­ کش­ های دیگری نیز نظیر دی متوآت، دورسبان و استامی پرید به ­وسیله روش اسکن کامل دستگاه کروماتوگرافی گازی با غلظت بسیار اندک در نمونه­ ها نمایانگر شد که احتمالا به دلیل بادبردگی منطقه نمونه ­برداری را آلوده کرده است.

کلیدواژه‌ها