مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه حشره‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، پردیس بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

دم‌فنری­‌ها یکی از بیشترین جانوران خاک­‌زی در اکثر اکوسیستم­‌های زمینی می­‌باشند. آن­ها نقش اکولوژیکی در تشکیل، دینامیک و تکامل خاک ­بازی می­‌کنند. آن­ها همچنین با تجزیه و تنفس خاک، نقش مهمی در زنجیره غذایی دارند. در سال­ های اخیر، پادمان به­ عنوان نمونه­‌ای از بند‌پایان، در تحقیقات پایه‌ای در اکولوژی خاک، مورد استفاده قرار گرفته و به­ عنوان موجودات آزمایشی برای سم­‌شناسی محیطی خاک، استفاده شده­‌اند. نتایج به­ دست آمده از فون پادمان در مناطق غربی ایران بسیار ضعیف است. این مطالعه در طول سال­‌های 2017-2016 در محدوده جغرافیایی استان لرستان انجام شد. 13 زیستگاه مختلف و 37 منطقه نمونه­ برداری از استان لرستان (غرب ایران) برای مطالعه فون پادمان، انتخاب شد. در هر زیستگاه، یک تا پنج نمونه از بستر برگ یا خاک، با بیل جمع‌­آوری شد. نمونه­‌ها به­ مدت 4 تا 5 روز توسط قیف برلیز، استخراج شده و در اتانول 75 درصد نگهداری و سپس در محلول نسبیت شفاف‌­سازی شدند. در نهایت، نمونه­ های پادمان در هویر قرار داده ‌شدند. از کلید­های معتبری برای توصیف گونه­‌ها از جمله Fjellberg (2007)، Potapov (2002)، Thibaud و همکاران (2004) و Arbea و Kahrarian (2015) استفاده شد. در مجموع 24 گونه از پادمان از 18 جنس و 8 خانواده در این تحقیق ثبت شد.
گونه­های Ceratophysella cf. borealis, Desoria neglecta, و Dicyrtoma grinbergs برای فون ایران رکورد جدیدی می­باشند. همچنین سه جنس Pseudachorutes, Xenylla و Anurophorus با گونه­هایAnurophorus coiffaiti, Ceratophysella gibosa, Sphaeridia pumilis و Dicyrtoma ghilarovi برای غرب ایران رکورد جدید می­باشند.

کلیدواژه‌ها