بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

چکیده

Tetranychus urticae Koch,1836 ( Acari: Tetranychidae ) یک آفت پلی­ فاژ در جهان است که دارای سازگاری و تولید مثل بالا می­ باشد. استفاده از سموم شیمیایی باعث ایجاد مقاومت و عدم کارایی برخی سموم گردیده، لذا استفاده از عصاره­ های گیاهی، از اهداف اصلی این تحقیق می­ باشد. در این مطالعه عصاره­ های هگزانی و الکلی Decne, 1865  Proboscidea fragrans ،Linnaeus,1753 Nerium oleander ،Miller,1768  Datura innoxia و Hyoscyamus niger Linnaeus,1265  مورد بررسی قرار گرفت. عصاره­ گیری به روش خیساندن و تغلیظ با دستگاه روتاری وآزمایشات زیست سنجی به روش غوطه­ وری برگ انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای مورد آزمایش عصاره پنجه شیطان با هگزان نرمال با کشندگی 50 درصد، 6500 پی­پی­ام بیشترین و خرزهره با هگزان نرمال با کشندگی 50 درصد، 35000 پی­ پی­ ام کمترین  اثر را در مدت 24 ساعت داشتند. عصاره پنجه شیطان 80000 پی­ پی­ ام با هگزان نرمال و الکل و عصاره پنجه شیطان 40000 پی­ پی­ ام با هگزان نرمال با میانگین درصد کشندگی 100 درصد  بیشترین و عصاره تاتوره 20000 پی­ پی­ ام با الکل با میانگین درصد کشندگی 03/14 کمترین تاثیر را داشتند. با توجه به نتایج به­ دست آمده و کم خطر بودن عصاره­ های گیاهی، عصاره پنجه شیطان با هگزان نرمال می­ تواند برای کنترل جمعیت T.urticaeروی محصولات کشاورزی مناسب­ تر باشد. جهت استفاده از این ترکیب در قالب برنامه­ های IPM نیاز به تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها