الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گزوه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، پردیس بروجرد، بروجرد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

شته سبز نخود­ فرنگی Acyrthosiphon pisum، شته آبی یونجه  Acyrthosiphon kondoi و شته خالدار یونجه Therioaphis maculate از شته­ های مهم مزارع یونجه به حساب می­ آیند که اخیرا کشاورزان با توجه به خسارت  آن­ ها مجبور به استفاده از سموم شیمیایی در بعضی نقاط استان شده­ اند. تعیین توزیع فضایی این حشره عامل مهمی در طراحی یک برنامه مناسب نمونه­ برداری و برنامه مدیریت جامع آفت است. به همین منظور الگوی توزیع فضایی این حشره در شهرستان بروجرد در سال زراعی 94- 95 با استفاده از شاخص­ های پراکنش مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش رگرسیونی (آیوائو و تیلور) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد پراکنش شته­ ها از نوع تصادفی است. براساس مقادیر R2 مدل آیوائو مناسب­ تر از تیلور برای نشان دادن رابطه بین واریانس و میانگین بود. اطلاعات این تحقیق می­ تواند در طراحی برنامه­ های مناسب نمونه­ برداری برای تخمین جمعیت شته­ ها و نیز برآورد پارامترهای جمعیت­ ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها