بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان

چکیده

شپشه آرد (Tribolium castaneum)، پروانه بید آرد (Ephestia kuehniella) و سوسک چهار نقطه­‌ ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) از مهم­‌ترین آفات انباری محسوب می­‌ شوند که دارای گسترش جهانی هستند. در این پژوهش، اثر 5 غلظت عصاره گیاهی سرو کوهی روی درصد مرگ و میر سه گونه آفت انباری در شرایط دمایی 2±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد بررسی شد. خاصیت تماسی عصاره گیاهی هر واحد آزمایشی شامل یک ظرف پتری دیش (cm8) که با غلظت‌­ های مختلف با استفاده از برج پاشش آغشته شده و سپس در هر یک، 15حشره کامل شپشه آرد و سوسک چهارنقطه­‌ ای و 15 لارو سن آخر پروانه بید آرد رها سازی شد، سپس مرگ و میر حشرات پس از 24، 48 و 72 ساعت شمارش گردید. نتایج آزمایش‌­ های زیست‌­ سنجی نشان داد با افزایش غلظت عصاره گیاهی، میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی افزایش یافت. شاخص مرگ و میر 50 درصد (LC50) عصاره سرو کوهی پس از 72-24 ساعت روی روی حشرات کامل شپشه آرد به­ ترتیب 67056، 73103 و 22662، روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه­‌ ای حبوبات به­ ترتیب 71991، 67629 و 55231 و روی لارو سن آخر پروانه بید آرد به­ ترتیب 145583، 101289 و 71842 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها