اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران،ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

4 بخش تحقیقات آفات و بیماری‌‎های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

کارایی عصاره­‌های اتانولی گیاهان روناسRubia tinctorum L. (Rubiaceae)، باریجه Ferula gummosa Bioss (Apiaceae) و سن شکارگر  Nesidiocoris tenuis Reuter (Miridae) روی سفید­بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Aleyrodidae),در مقایسه با اسپیروتترامات در شرایط نیمه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش ­‌های زیست­‌ سنجی LC50 دو عصاره گیاهی و آفت­‌ کش روی سفید­بالک پنبه محاسبه شد. سپس آفت­‌ کش و عصاره­‌های گیاهی با غلظت LC50 روی گلدان-‌های بوته‌­ های گوجه­‌ فرنگی داخل قفس‌ با پوشش توری پاشیده شد. همچنین سن شکارگر داخل قفس­های حاوی بوته­‌ های گوجه­‌ فرنگی رهاسازی شد. شمارش جمعیت سفید­ بالک پنبه در روزهای مختلف پس از اعمال روش­‌ های کنترل انجام گرفت. آزمایش‌ ها در دمای 5 ± 25 و رطوبت 5 ± 50 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. غلظت LC50 عصاره­‌ های گیاهی روناس و باریجه و اسپیروتترامات به­ ترتیب 359/22، 641/42 و 404/0 میلی­‌ گرم بر میلی­‌ لیتر به­ دست آمد. درصد کاهش تراکم جمعیت سفید­بالک پنبه توسط عصاره‌­های گیاهی روناس و باریجه، آفت­‌ کش اسپیروتترامات و سن شکارگر به­ ترتیب در مرحله تخم، 49/86، 52/83، 14/89 و 50/87 درصد در مرحله پورگی 02/79، 33/74، 65/82 و 04/79 درصد، در مجموع کل مراحل نابالغ 43/80، 88/73، 89/85 و 51/81 درصد و در مجموع کل مراحل پورگی 60/81، 38/78، 87/84 و 67/81 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که کارایی عصاره‌ گیاهی روناس و سن شکارگر به­ عنوان جایگزین سموم شیمیایی در شرایط طبیعی می­ تواند امید بخش باشد.

کلیدواژه‌ها