مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی. دانشکده کشاورزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اصفهان. ایران

2 گروه حشره شناسی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،اصفهان

3 مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،اصفهان

چکیده

شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) یکی از آفات مهم فلفل در گلخانه­ ها محسوب می­ شود. در این تحقیق کشندگی و زیرکشندگی سموم استامی­پراید و پریمیکارب روی افراد ماده بالغ بی­بال شته M. persicae مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر دز زیرکشندگی سموم استامی­ پراید و پریمیکارب روی ویژگی­ های زیستی و پارامترهای دموگرافیک شته M. persicae در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی %5±60 و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. مقدار LC50 سموم استامی­ پراید و پریمیکارب روی شته M. persicae به­ ترتیب برابر 75/51 و 08/54 ppm بود. منحنی بقاء (lx) شته M. persicae در تیمار تحت تاثیر سم استامی­پراید نسبت به تیمارهای شاهد و پریمیکارب، با سرعت بیشتری به صفر رسید. میانگین طول عمر در شته M. persicae در تیمارهای استامی­پراید (30/2 روز) و پریمیکارب (07/3 روز) با اختلاف معنی­ داری نسبت به تیمار شاهد (64/9 روز) کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار نرخ خالص تولیدمثل (R0) و نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) شته M. persicae به­ ترتیب در تیمارهای شاهد و استامی­ پراید مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) شته سبز هلو در تیمار شاهد (547/0 ماده بر ماده بر روز) و در تیمارهای استامی­ پراید و پریمیکارب به­ ترتیب به 114/0 و 163/0 ماده بر ماده بر روز کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد سموم استامی­ پراید و پریمیکارب دارای کارایی خوبی در کاهش جمعیت M. persicae هستند. بنابراین برای کنترل شته سبز هلو روی گیاه فلفل در گلخانه­ ها توصیه می­ شوند.

کلیدواژه‌ها