تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) آفت کلیدی درختان پسته در ایران است. در این پژوهش تاثیر صابون مایع جنوبگان و مایع ظرفشویی ریکا روی این آفت و اثرات جانبی آن روی کفشدوزک Oenopia conglobata L.(Col.: Coccinellidae) بررسی شد. آزمایش­ های صحرایی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها با غلظت 3500 پی­پی­ام و برای تیمار شاهد از آب استفاده شد. متوسط مرگ و میر پوره پسیل معمولی پسته بعد از گذشت 3، 8، 14 و 21 روز برای صاون مایع به­ ترتیب 87/0±92/98، 03/13±74/60، 07/4±90/27 و 20/9±54/18 درصد و برای مایع ظرفشویی به­ ترتیب 40/2±17/91، 73/4±46/82، 37/6±11/69 و 81/6±20/48 درصد به­ دست آمد. نتایج نشان داد پس از 8 و 14 روز بین درصد مرگ و میر پوره پسیل معمولی پسته در تیمار صابون مایع و مایع ظرفشویی تفاوت معنی­ داری وجود ندارد، اما پس از 3 و 21 روز تفاوت بین آن­ ها معنی دار بود. همچنین تاثیر تیمارها روی لارو سن یک و سن سه کفشدوزک O. conglobata پس از 24، 48 و 72 ساعت معنی­ دار نبود. بنابراین این ترکیبات روی این کفشدوزک اثر نامطلوبی ندارند. بنابراین صابون مایع و مایع ظرفشویی می­ توانند در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها