بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره شناسی،کشاورزی، آزاد اراک، ایران

2 استادیار-گروه حشره شناسی کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اراک

3 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

چکیده

انگور یکی از تولیدات مهم باغی در سراسر جهان می­ باشد ولی راندمان و کیفیت آن در کشور تحت تاثیر خسارت کرم خوشه ­خوار انگور کاهش می ­یابد.ترکیبات طبیعی به ­عنوان جایگزین­ های بسیار مناسبی برای آفت­ کش ­های شیمیایی شناخته شده­ اند. یکی از این ترکیبات برای کنترل این آفت فرمون ­ها می­ باشند. ین پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با هدف بررسی کارآیی تله ­های فرمونی در شناسایی تغییرات فصلی جمعیت خوشه­ خوار انگور در سه منطقه آلوده از جمله شهرستان­ های خنداب (حسین آباد، جنگا و حصار)، اناج (تورگیر و ده سد) و خسبیجان (زالیان) اجرا شد. بدین منظور در ایستگاه ­های مورد بررسی تله­ های فرمونی زرد و سفید رنگ دلتا نصب و در تاریخ­ های مختلف بازدید و نمونه­ برداری انجام شد. نتایج نشان داد، در مناطق تله­ گذاری شده سه نسل از این آفت مشاهده شد. با توجه به شرایط آب و هوایی در هر منطقه تعداد متفاوتی از آفت خوشه­ خوار انگور توسط تله­ های فرمونی شکار شدند. از طرفی، هر دونوع تله فرمونی بر تعداد حشرات نر شکار شده تاثیرگذار بودند. بنابراین جهت کنترل این آفت در مناطق با سطح زیر کشت وسیع این محصول، می­ توان کاربرد تله­ های فرمونی را در برنامه­ های کنترل مدیریت تلفیقی آفات پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها