اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده علوم و کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

در برنامه مدیریت تلفیقی آفات استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک یکی از مهم­ترین عوامل کنترل­ کننده طبیعی در کنار سایر عوامل کنترلی آفات است. زنبور Habrobracon hebetor Say (Hym.; Braconidae) به­‌عنوان یکی از مهم­ترین  پارازیتویید­های لارو بسیاری از بال­ پولک داران آفت مطرح می­ باشد. در این تحقیق اثرات LC50چندین سم و عصاره گیاهی روی پارامتر­های زیستی این زنبور به­روش تماسی و گوارشی (طعمه مسموم) بررسی گردید. آزمایشات زیست­ سنجی حشره­ کش­ های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل­ قرمز بر روی این زنبور پارازیتویید در 5 تکرار و هر تکرار با 30 زنبور تعیین شد. غلظت کشنده (LC50) برای حشره­ کش ­های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل­ قرمز به روش تماسی، به­ ترتیب، 185/0، 16/1 و 070/122 میلی­ گرم بر لیتر و به روش طعمه مسموم 388/5، 68/97 و 977/1 میلی­ گرم بر لیتر به­ دست آمد.نرخ ذاتی رشد جمعیت زنبور تیمار شده با غلظت کشنده برای حشره­ کش­ های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل­ قرمز و شاهد در روش تماسی، به­ ترتیب، 215/0، 223/0، 242/0 و 261/0 و در روش گوارشی به­ ترتیب 228/0، 235/0، 202/0 و26/0 (ماده/ماده/روز) برآورد شد. این پارامتر در زنبور تیمار شده با این تیمارها به هر دو روش نسبت به زنبور­های تیمار شاهد کم شده است. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از عصاره فلفل­ قرمز در درجه اول و در مرحله بعد آزادیراختین کمترین تاثیر سوء را روی زنبور پارازیتوئید H. hebetor داشته است.

کلیدواژه‌ها