سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

3 بخش آفت‌کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه نانو آفت‌کش­‌ها که شکل بسیار ریزی از ذرات سموم هستند توانسته‌­اند آفت‌کش‌­ها را همراه با پایه حلال آبی، قابل استفاده در مبارزه با آفات کشاورزی نمایند. در این مقاله نانو ذرات سم فیپرونیل در ذرات پوشیده شده با لایه سیلیکاتی و کیتوزانی در اندازه نانومتر تولید شده و اثر حشره‌­کشی این نانو ذرات سیلیکا/ پلیمر/ فیپرونیل علیه موریانه (Microcerotermes diversus W. (Isoptera: Termitidae)) مورد استفاده قرار گرفت که غلظت 15 پی­ پی­ ام دارای اثر مناسب کشندگی و تاخیر در کشندگی تا 72 ساعت بودند که به­ دلیل رفتار لیسیدن موریانه‌ها امکان انتقال سم را در داخل کلونی هم بیشتر می­‌کند.

کلیدواژه‌ها