ارزیابی تله‌های نوری، فرمونی و نوری- فرمونی (ترکیبی) به‌منظور شکار انبوه کرم گلوگاه انار و تعیین مناسب‌ترین تراکم تله‌های فرمونی برای کاهش خسارت آفت در یک باغ انار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 استادیار بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

کرم گلوگاه انار، مهم­ترین آفت میوه انار در ایران به ­شمار می­رود. کنترل شیمیایی علیه آفت موثر نیست و تاکنون روش­ های غیر شیمیایی توصیه شده علیه آفت مورد استقبال باغداران قرار نگرفته ­اند. در این پژوهش کارایی روش شکار انبوه با استفاده از تله ­های نوری، فرمونی و ترکیبی برای کنترل آفت در طی دو سال 1392 و 1393 در یک باغ انار در شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، دو طیف نوری 390 و 410 نانومتر به­ ترتیب بیشترین میزان جلب کرم گلوگاه انار را در بین طیف­ های نوری 370، 390، 410 و 430 نانومتر به خود اختصاص دادند. در مقایسه کارایی چهار کپسول رهاسازنده فرمون شامل اکونکس، کانادا، راسل و آلفا آلفا، بیشترین میزان شکار آفت به کپسول های آکونکس و آلفا آلفا تعلق داشت. در مقایسه کارایی تله­ های نوری حاوی طیف 390 و 410 نانومتر همراه با فرمون و بدون فرمون با تله تشتکی حاوی فرمون (شاهد)، بیشترین و کم­ترین میزان جلب به تله تشتکی حاوی فرمون (18/2 شب­ پره  در شب) و تله نوری حاوی طیف 410 به­علاوه فرمون (28/1 شب­ پره در شب) تعلق گرفت. در ارزیابی میزان درصد آلودگی میوه­ های انار به کرم گلوگاه در تراکم­ های صفر، 15، 30، 45 و 60 تله در هکتار، بیشترین و کم­ترین درصد میوه ­های آلوده در تراکم صفر تله (19درصد) و 60 تله (66/3 درصد) مشاهده شد. در کل، کاربرد 60 تله­ی تشتکی فرمونی در هکتار به­ منظور شکار انبوه و کاهش خسارت کرم گلوگاه مناسب به­ نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها