مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه اکولوژی و بیولوژی (موزه جانورشناسی)، دانشگاه میشیگان، ایالات متحده

چکیده

طی مطالعه فونستیکی که در سال­ های 1395-1393 به­ منظور جمع­ آوری و شناسایی کنه­ های گروه بی­ استیگمای مرتبط با لانه پرندگان انجام گرفت، گونه Calvolia priapus Volgin 1980  در ارتباط با لانه زاغ اوراسیاییPica pica (Linnaeus, 1758) (Aves: Corvidae) در نجف آباد اصفهان برای دومین بار در دنیا پس از توصیف اصلی جمع­ آوری و گزارش شد. نمونه­ برداری از محتویات لانه شامل: پر، فضولات و خار وخاشاک موجود در لانه صورت گرفت. از نظر تغییرات جغرافیایی با توصیف اصلی مورد مقایسه قرار گرفت. برخی از کاراکترهای تفریقی دارای تفاوت ­هایی بودند که بیشتر منشاء جغرافیایی دارند. از آنجایی­ که تصاویر مورد استفاده در توصیف اصلی از کیفیت پایینی برخوردار بودند و تاکنون در هیچ مقاله­ ای اشاره­ای به این گونه نشده است، مجددا تمامی تصاویر مربوط به این گونه متعلق به هر دو جنس نر و ماده ترسیم شد.همچنین ازکاراکترهای مهمی که در شناسایی این گونه استفاده می­ شوند عکس­برداری شد. کلید شناسایی تمامی گونه­ های جنس Calvolia Oudcmans, 1911 طراحی و ارایه می­ شود. این گونه برای فون بی ­استیگمایان ایران جدید است.

کلیدواژه‌ها