تخصص گونه‌ای و ترجیح جنسی به ماده جلب‌کننده بیولور برای سه گونه مگس گلرنگ (Diptera:Tephritidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

مگس­ های گلرنگ از آفات مهم گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در ایران هستند. تغذیه لاروهای مگس گلرنگ رشد گیاه را مختل کرده و منجر به کاهش جوانه­ های گل می­گردد. معمولا دو هفته بعد از تشکیل قوزه­ ها آلودگی آن­ها به لاروهای مگس ­های گلرنگ شروع می­ شود. در مطالعات آزمایشگاهی بر خلاف ماده­ های مگس Trellia luteolla اختلاف معنی­ داری در جلب مگس ­های ماده Acanthiophilus helianthi Rossi, Chaetrollia carthami به ماده جلب کننده بیولور وجود نداشت. مگس­ های ماده Acanthiophilus helianthi Rossi با بیشتر از پانزده روز سن به ماده جلب­ کننده بیولور جلب می شدند.

کلیدواژه‌ها