کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زیست شناسی سلولی ملکولی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌‌آباد، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

چکیده

کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Goeze Hippodamia variegata یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه چیز خوار است و از شته­‌ها و پسیل­‌ها تغذیه می­‌کند. مارکر  RAPD نشانگر ژنتیکی مفیدی در بررسی تنوع ژنتیکی و چندشکلی در بین کفشدوزک­‌ها می­‌باشد. این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت کفشدوزک Hippodamiavariegata در 9 جمعیت طبیعی و 2 جمعیت پرورش تجاری صورت پذیرفته است. برای بررسی تنوع ژنتیکی از 8 آغازگر10 نوکلئوتیدی تصادفی (C-15،C-16 ، C-18، C-19، BE-03، BE-09، B-01، B-06 ) استفاده گردید. تمامی آغازگرها باندهای واضح و تکرار­پذیر ایجاد کردند. از 147 باند تولید شده 82 باند یعنی78/55% باند چند شکل بودند. طول قطعات تکثیر یافته در آغازگرها از 225 تا 20000 جفت باز متغیر بود. دندروگرام بر اساس ضریب تشابه جاکارد به روش UPGMA رسم گردید. نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ ای، بیانگر وجود تفاوت ژنتیکی بالا در بین جمعیت­‌های مورد مطالعه در سطح استان لرستان بود. پرایمر BE-09 (باند 28) بالاترین و پرایمر C-16 (باند 13) کمترین تعداد باند را تشکیل دادند. به­ طوری­ که تنها دو جمعیت دورود و خرم­آباد آن هم با درصد بسیار کم (به­ میزان 285/0 با ضریب جاکارد) نخستین خوشه را تشکیل می­‌دادند و سایر خوشه­‌ها با درصد تشابه بسیار کم تشکیل شدند که این امر حاکی از مستعد بودن شرایط اکولوژی و جغرافیایی استان لرستان با وجود کوچک بودن سطح استان برای ایجاد و حفظ تنوع ژنتیکی در کفشدوزک­‌های استان می­‌باشد.[1] . Jaccards similarity coefficient


[2] . Unweighted paired group method using aarithmetic average

کلیدواژه‌ها