فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز

3 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز

4 گروه گیاه پزشگی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

زنبورهای جنس Bruchophagus Ashmead, 1888 (Hymenoptera: Eurytomidae)، دارای پراکنش جهانی هستند. این زنبورها جثه کوچکی داشته، بذر­خوار گیاهان مختلف بوده و به­عنوان یکی از آفات مهم گیاهان علوفه­ای و مرتعی تلقی می­ شوند. این تحقیق به­ منظور شناسایی فون زنبورهای این جنس در نواحی مختلف استان آذربایجان­ شرقی انجام گرفت. همه نمونه­ های مورد مطالعه از روی گیاهان مرتعی جمع­ آوری شده از نقاط مختلف استان، پرورش داده شده­ اند. در مجموع 13 گونه به شرح زیر شناسایی شد:
B. astragali Fedoseeva, 1954; B. bajariae (Erdös, 1957); B. colutea (Bouček, 1954); B. evolans Szelényi, 1961; B. gibbus (Boheman, 1836); B. kononovae Zerova, 1994; B. turkestanicus Zerova, 1994; B. macronycis Fedoseeva, 1956; B. mutabilis Nikolskaja, 1952; B. nikolskayae (Zerova, 1968); B. parvulus Zerova, 1994; B. ponticus Zerova, 1994 and B. trigonellae Zerova, 1970.
از این میان، چهار گونه B. coluteae، B. macronycis، B. parvulus و B. ponticus برای اولین ­بار از ایران گزارش می­ شوند. دامنه میزبانی هر کدام از گونه­ ها در استان آذربایجان­شرقی مشخص گردید. نهایتا لیستی از گونه­ های شناخته شده Bruchophagus  در ایران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها