بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

چکیده

پارامترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه ­ای Tetranychus urticae Koch روی لوبیا قرمز رقم اختر محلول­ پاشی شده با عنصر بورون در شرایط آزمایشگاهی (D۸ :L۱۶ ،RH٪۵±۷۰ ،ᵒC۲±۲۷) به ­مدت دوسال بررسی گردید. در این بررسی چهار دز ۰، ۱، ۵/۱ و۲ پی­پی­ام از عنصر مذکور به­ کار گرفته شد. نتایج نشان داد که مدت زمان رشد کنه ­های نر و ماده نابالغ به­ طور معنی­داری متاثر از کارگیری این عنصر می ­باشد. درصد تفریخ تخم­ ها بین ۸۸/۲۵ تا ۹۴/۲۵ روز نوسان داشت. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) ۱/۰±۲۱۰/۰ (نتاج ماده به ازای هر فرد ماده در روز) در تیمار شاهد و کمترین آن ۲/۰±۷۳/۰ (نتاج ماده به ازای هر فرد در یک نسل) در تیمار دو پی ­پی­ ام ثبت شد. کمترین نرخ خالص تولید مثل (R0) ۰۴/۲±۲۰/۴ (نتاج ماده به ازای هر فرد ماده تازه متولد شده) در تیمار دو پی ­پی­ ام و بیشترین آن ۰/۰۶±۱۰/۱۲ (نتاج ماده به ازای هر فرد در یک نسل) در تیمار شاهد مشاهده شد. کمترین نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)  ۰۴/۰±۹۲/۰ ( نتاج ماده به ازای هر فرد ماده در روز) در تیمار دو پی ­پی­ ام و بیشترین آن ۲۶/۰±۲۳۰/۱ ( نتاج ماده به ازای هر فرد ماده در روز) در تیمار شاهد ثبت گردید. کمترین متوسط مدت زمان یک نسل (T) ۵/۰±۶۵/۱۱ روز در تیمار شاهد و بیشترین آن در ۲۴/۰±۰۲/۱۵ روز در تیمار دو پی­ پی­ ام مشاهده شد. کمترین مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) ۴۱/۱± ۳۵/۲۳ روز در تیمار شاهد و بیشترین آن ۶۲/۲±۸۲/۳۴ روز در تیمار ۲ پی ­پی­ ام ثبت شد. بنابراین مصرف دز دو پی­ پی­ ام از دزهای کنترل، ۱ و۵ /۱ پی­پی­ام از عنصر بورون می­تواند بهترین برای کنترل کنه تارتن دولکه­ ای روی لوبیا قرمز رقم اختر در مدیریت تلفیقی آفات محسوب می­ شود.

کلیدواژه‌ها