بررسی نوسانات جمعیت پروانه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis. & Schiff) (Lep., Tortricidae) و ارتباط آن با فنولوژی درخت میزبان به منظور تعیین بهترین زمان کنترل

نوع مقاله: علمی پژوهشی