بررسی فون کنه‌های خاکزی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و نیکل) و هیدروکربن‌های نفتی در مناطقی از اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی