بررسی تاثیر نوع و ارتفاع تله‌های فرمونی برفعالیت کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Lep., Tortricidae) در دو رقم‌مو

نوع مقاله: علمی پژوهشی