رها سازی تراکم‌های مختلف کنه شکارگر(Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis A. H. درکنترل بیولوژیک کنه تارتن دو نقطه‌ای (Tetranychus urticae Koch) رز گلخانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی