مطالعه عوامل موثر در جلب و شکار کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana Denis and Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae)، درتله‌های فرومونی

نوع مقاله: علمی پژوهشی