مقایسه کارایی دو آفت‌کش گیاهی با دو ترکیب شیمیایی حشره‌کش روی شته سبز گردو Chromaphis juglandicola (Hemiptera, Aphididae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی