بررسی اثر سیلیکوپتاس در کنترل پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae و نقش سینرژیستی آن برای دو آفت‌کش هگزافلومورون و افوریا

نوع مقاله: علمی پژوهشی