اثر کشندگی عصاره گیاه شا‌تره Fumaria parviflora (Lam.) (Fumariaceae) استخراج شده با روش‌‌های مختلف روی سفید‌بالک پنبه (Hem., Aleyrodidae) Bemisia tabaci (Genn.)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

سفید­بالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hem; Aleyrodidae) از آفات مهم محصولات زراعی، سبزی و زینتی است. در این پژوهش اثر روش­‌های مختلف عصاره‌­ گیری (پرکولاسیون، ماسراسیون، سونیکاسیون، بن‌ماری و سوکسله) بر کشندگی گیاه شاتره روی حشرات کامل سفید­بالک پنبه به روش غوطه­‌وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. متانول سه درصد به­‌عنوان شاهد و گوجه­‌فرنگی به­ عنوان میزبان در نظر گرفته شد. غلظت کشندگی 50% ( LC50 ) محاسبه شده برای عصاره استخراج شده به روش ­های بالا به­ ترتیب 78/54، 04/85، 18/85، 33/139، 69/344 ‌گرم بر ‌لیتر و شیب خط دز-پاسخ نیز برای روش­‌های فوق به­ ترتیب 30/0±34/1، 28/0±08/1،  26/0±0/1، 43/0±39/1 و 20/0±92/0 بود. چنین به­ نظر می­‌رسد که عصاره شاتره استخراج شده به روش پرکولاسیون به­ طور معنی­ داری اثر کشنده بیشتری داشته است و این روش برای استخراج مواد حشره‌­ کش گیاه شاتره مناسب­ تر است و عصاره شاتره  می­ تواند به­ عنوان راهکار مناسب علیه سفید­بالک پنبه در برنامه­‌های IPM بررسی شود.

کلیدواژه‌ها