کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین

4 سازمان حفظ نباتات قزوین

چکیده

کرم خراط، Zeuzera pyrina، از مهم­ترین آفات گردو در کشور ما محسوب می­ شود. در این تحقیق کارایی روش اخلال در جفت­ گیری برای کنترل خسارت این آفت با استفاده از محصول تجاری ZEUTEC در دو استان آذربایجان شرقی و قزوین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در 5  کرت به­ عنوان اخلال در جفت گیری و 5 کرت شاهد، هر کرت به مساحت حدود یک هکتار، انجام شد. قبل از ظهور نخستین پروانه کرم خراط، در هر هکتار 300 عدد پخش­ کننده فرومون به درختان موجود در کرت­ های مربوطه نصب گردیدند. در هر کرت سه تله فرومونی برای بررسی کارایی اخلال در جفت ­یابی پروانه­ های نر کرم خراط قرار داده شد. همچنین در آخر تابستان نسبت به شمارش سوراخ­ های لاروی روی 8 شاخه یک ساله 15 درخت گردو در مرکز هر کرت اقدام گردید و میانگین­ های تعداد این سوراخ­ ها روی هر شاخه، با استفاده از آزمون t-test مورد مقایسه قرار گرفت. تله­ های فرومونی در قطعات آزمایشی که در آن­ها روش اخلال در جفت­ گیری انجام شده بود در هر دو استان اجرای تحقیق هیچ پروانه کرم خراطی را در طول مدت آزمایش شکار نکردند. در حالی­ که تله­ های نصب شده در کرت­ های شاهد حشرات کامل آفت را شکار کردند. میانگین تعداد سوراخ­ های لاروی روی شاخه­ های یک ساله درختان گردو در قطعاتی که روش اخلال در جفت­ گیری به وسیله محصول ZEUTEC در آن­ها انجام شده بود و شاهد به­ ترتیب در استان قزوین 169/0±693/1  و 232/0 ±390/4 و در استان آذربایجان شرقی 037/0±174/0 و 134/0 ±696/1 به­ دست آمد که در هر دو استان، تفاوت معنی­ دار در سطح 1% داشتند.

کلیدواژه‌ها