تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه

2 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

4 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

شب­ پره کرم سیب (دانه­خوار سیب)Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae) ، مهم­ترین آفت باغات سیب کشور محسوب می ­شود. برای جلوگیری از سم­ پاشی­ های بی­ رویه، استفاده از تله­ های فرمونی، به­ عنوان موثرترین روش جهت، تخمین و محاسبه بهترین زمان کنترل آفت، مطرح می­ باشند. در این پژوهش از تله­ های فرمونی در 4 روستای منطقه بکشلوچای شهرستان ارومیه با ارتفاعات مختلف استفاده شد. هر هفته دو بار نسبت به شمارش شب پره­ های نر شکار شده و تعیین تراکم حشره اقدام گردید. نتایج نشان داد که این آفت در منطقه ارومیه دارای سه نسل کامل است و ظهور اولین پروانه ­ها در دهه سوم فروردین ماه، اوج پیک طی سه نسل متوالی به­ ترتیب، دهه سوم اردیبهشت، دهه دوم تیر و دهه دوم مرداد است. با توجه به نتایج به ­دست آمده، بهترین زمان مبارزه شیمیایی علیه این آفت در نسل اول 5-7 روز بعد از پیک پروازی و برای نسل­ های دوم و سوم 4-5 روز بعد پیک پروازی است.

کلیدواژه‌ها