بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول

2 گروه حشره‌شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) یکی از آفات مهم خانواده کدوییان در نقاط مختلف استان خوزستان است. نوسانات جمعیت این مگس جالیز به­ ترتیب روی سه کشت خیار بهاره، خیار چنبر و خیار پاییزه در سال زراعی 1387-1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول مورد بررسی قرار گرفت. نوسانات جمعیت بالغین با استفاده از کارت­ های زرد چسبی و جمعیت نابالغ با نمونه ­برداری­ های هفتگی از میوه­ های آلوده بررسی گردید. الگوی توزیع فضایی برای مراحل مختلف زیستی به دو روش آیوائو و تیلور بررسی شده و بهترین الگو تعیین گردید.
نتایج نشان داد که در هر سه کشت خیار سه اوج جمعیت از مراحل مختلف نابالغ وجود داشت. در خیار بهاره، خیار چنبر و خیار پاییزه تعداد بالغین در تله سه اوج جمعیت داشته و به ­ترتیب جمعیت آن حداکثر در حدود نیمه خرداد ماه به 65/6 عدد و در خیار چنبر حداکثر در اواخر خرداد به 35/4 عدد و در خیار پاییزه حداکثر اواخر مهر ماه به 5/9 عدد در هر تله رسید. توزیع فضایی مراحل نابالغ مگس جالیز نشان داد که شاخص تیلور داده­ های مربوطه را به بهترین نحو برازش  می­ نماید. نتایج حاصل از این تحقیق در مدیریت تلفیقی مگس جالیز کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها