مطالعه فون بالاخانواده پسیل‌ها (Hemiptera: Psylloidea) در استان کردستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

چکیده

برای شناسایی و معرفی پسیل­ های بالاخانواده Psylloidea استان کردستان نمونه­ برداری­ هایی طی سال­ های 1391 و 1392 از شهرستان­ های مختلف این استان انجام گرفت. در این پژوهش 19 گونه پسیل از 7 جنس و 4 زیرخانواده متعلق به خانواده­ های Aphalaridae (1 گونه)، Liviidae (6 گونه)، Psyllidae (7 گونه) وTriozidae  (5 گونه) جمع­ آوری و شناسایی شدند. از این تعداد یک گونه پسیل با نام Camarotoscena trjapitzini Loginova, 1968 برای فون ایران و 17 گونه برای فون استان جدید محسوب می­ شوند. با در نظر گرفتن یافته ­های این پژوهش، تعداد گونه ­های شناسایی شده پسیل در ایران به 96 گونه از 27 جنس و 5 خانواده افزایش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها