کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

4 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

مگس‌میوه مدیترانه­‌ای،Ceratitis capitata(Wiedemann)، از آفات قرنطینه­‌ای است که در سال 1386 از استان فارس گزارش شد. طی سال­ های 1389-1390 در یک باغ انار در شیراز، اثر کائولین­‌پاشی در کاهش خسارت  مگس‌میوه مدیترانه­‌ای در پنج تیمار شامل محلول­‌پاشی با کائولین فرآوری شده (سپیدان®WP 95%,) با غلظت­‌های 3 و5 درصد به فواصل 2 و 4 هفته به همراه تیمار شاهد در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین غلظت­‌های مختلف کائولین اختلاف معنی‌­داری مشاهده نشد، اما در پاشش دو هفته یک­بار میوه‌­های کمتری آلوده شدند. بررسی تاثیر کائولین بر گیاه میزبان نشان داد کائولین با غلظت 5% تاثیری بر میزان کلروفیل برگ و دمای مرکز درخت انار ندارد، اما میانگین اندازه محیط میوه­‌هایی که با کائولین5% پوشش داده شده بودند، بیشتر از شاهد بود. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، محلول­‌پاشی درختان انار با کائولین، به صورت دو هفته یک بار می­تواند به ­طور موفقیت آمیزی خسارت مگس میوه مدیترانه ­ای را کنترل کند. همچنین کائولین 5% تاثیر مثبتی بر اندازه میوه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها