زیست‌شناسی بید سیب‌زمینی Phthorimea operculella Zeller (Lep,: Gelechidae) روی دو رقم سیب‌زمینی در مزارع شمال استان خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز

چکیده

بید سیب­ زمینی یکی از مهم­ترین آفات سیب­ زمینی در ایران می ­باشد. زیست شناسی این آفت روی دو رقم سیب­ زمینی سانته و آریندا در شهرستان اندیمشک، شمال استان خوزستان طی دو سال زراعی از 1392 تا 1394 مطالعه شد. پایش مراحل بالغ با کمک تله فرمون جنسی و مراحل نابالغ (تخم و لارو) با شمارش مستقیم صورت گرفت. نتایج نشان داد زمان ظهور بالغین در فصل زراعی اول و دوم، دو ماه اختلاف زمانی داشت که به­ دلیل تفاوت در میانگین دما در دو سال مورد مطالعه بود. بین تراکم بالغین و میانگین دمای هفتگی همبستگی معنی­ داری وجود داشت در حالی­ که با رطوبت نسبی هفتگی همبستگی مشخصی مشاهده نشد. در سال زراعی اول و دوم، ظهور اولین شب­ پره بالغ به­ ترتیب در اواسط بهمن و اواسط آذر بود و اوج شب­ پره­ های شکار شده اوایل فرودین مشاهده شد. ظهور تخم­ های این شب­ پره روی ارقام مورد آزمایش در سال زراعی اول و دوم اوایل فروردین بود. در هر دو سال تحقیق، اوج تخم­ گذاری شب­ پره در هفته اول فروردین بود. در سال زراعی اول، اولین زمان ظهور لاروها روی ارقام مورد آزمایش اواسط اسفند و در سال زراعی دوم اواخر اسفند بود. اوج جمعیت لارو در سال زراعی اول و دوم به­ ترتیب  اواسط فروردین و اواخر فروردین بود. تفاوت زمانی مشخصی در زمان ظهور، اوج و یا ناپدید شدن مراحل مختلف رشدی مورد مطالعه این آفت در دو رقم مورد مطالعه دیده نشد.

کلیدواژه‌ها