کاربرد PLSو PARAFACدر اندازه‌گیری هم زمان اسپکتروفتومتری اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین در نمونه‌های عسل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

روش ساده، حساس، سریع و دقیق اسپکتروفتومتری برای اندازه ­گیری هم­زمان تتراسایکلین (TC)، اکسی تتراسایکلین (OTC) و داکسی سایکلین (DXC) در نمونه ­های عسل به­ کارگرفته شد. روش ­های کمومتریکس برای اندازه ­گیری ترکیباتی است که با یکدیگر هم پوشانی طیفی دارند. در این تحقیق، دو روش کالیبراسیون کمترین مربعات جزیی (PLS) و آنالیز فاکتورهای موازی ((PARAFAC برای اندازه­ گیری تتراسایکلین­ ها استفاده شد. محدوده خطی کالیبراسیون برای تتراسایکلین 16-1/0، اکسی تتراسایکلین 20-1/0 و داکسی­ سایکلین 30-1/0 میکروگرم بر میلی­ لیتر است. دو سری محلول شامل سری کالیبراسیون و سری پیش­گویی غلظت­ ها ساخته شده و آزمایش در pH­های مختلف تکرار شد. توسط سری کالیبراسیون مدل PLS در هر pH ساخته شده و سپس این مدل­ ها برای پیش­گویی غلظت در سری نمونه ­های سنتزی مورد استفاده قرار گرفت. با مقایسه خطای مرحله پیش­گویی، بهترین مدل در 0/8 =pH انتخاب شد. با استفاده از داده ­های طیفی حاصل از pH­های مختلف، مدل 3 بعدی PARAFAC طراحی شد. RMSEP برای DXC،OTC  وTC  با PLS و PARAFAC به ­ترتیب 123/0، 236/0، 167/.0 و 0196/0، 0480/0، 0316/0 به ­دست آمد. مقایسه  RMSEPدر دو مدل نشان می­دهد که مدل حاصل از PARAFAC قادر به پیش­گویی بهتری نسبت به PLS است. 

کلیدواژه‌ها