اثر کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به ­منظور ارزیابی اثرات کشاورزی بر تنوع گونه ­ای و فراوانی پادمان، دو خرد زیستگاه متفاوت (یک مزرعه گندم و یک مزرعه قدیمی متروکه) در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان واقع در جنوب غرب ایران انتخاب گردید و نمونه ­برداری ­هایی به­ صورت مرتب هر ماه یک ­بار از عمق 0 تا 15 سانتی­متری خاک طی سال ­های 1389 تا 1391صورت گرفت. در مجموع 2700 نمونه پادم جمع ­آوری گردید که شامل 14 گونه از 11 جنس و 7 خانواده بودند. از میان گونه ­های جمع­ آوری شده، 11 گونه از مزرعه متروکه جمع ­آوری گردید درحالی­ که تمام گونه ­های شناسایی شده از مزرعه گندم جمع ­آوری شدند. گونه ­های Hypogastrura manubrialis Tullberg  و Lepidocyrtus sp با داشتن بالاترین درصد فراوانی به ­عنوان گونه ­های غالب شناسایی شدند. نتایج آنالیز تنوع گونه ­ای با استفاده از شاخص شانون وینر نشان داد که این شاخص در مزرعه گندم (01/0±58/2) به ­صورت معنی ­داری (p < 0.05)  بالاتر از مزرعه رهاشده (19/0±61/1) بود. همچنین فراوانی گونه ­ها از یکنواختی بالاتری در مزرعه گندم نسبت به مزرعه متروکه برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها