اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

کنه تارتن قرمز گلخانه، Tetranychus cinnabarinus Boisduval، در بسیاری از نقاط دنیا به ­عنوان یک آفت جدی روی اکثر گیاهان زینتی از جمله گل رز مطرح می­ باشد. در این تحقیق، تغییرات جمعیت و پارامترهای رشدی این آفت درنسبت­ های مختلف نیتروژن (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) روی سه رقم گل رز (قرمز رقم مجیک رد، صورتی رقم پولار استار و سفید رقم دلسی ویتا) در دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 16 :8 ساعت (روشنایی: تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بیش­ترین و کمترین فراوانی جمعیت کنه به­ ترتیب در سطح نیتروژنی 100 و 0 کیلوگرم نیتروژن (شاهد) در هکتار به­ دست آمد. در تمام سطوح نیتروژن، رز قرمـــز دارای بیش­ترین (25/79) و رز سفید دارای کم­ترین تراکم آفت (75/46) بودند. نتایج همچنین نشان داد که روی همه رقم­ ها، کنه­ ها در سطح نیتروژنی 100 کیلوگرم در هکتار دارای بیش­ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ خالص تولید­مثل (R0) بودند. به دنبال افزایش میزان کوددهی، مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) کاهش یافت و کنه­ ها در مدت زمان کم­تری یک نسل (T) خود را کامل کردند. این مطالعه نشان داد که استفـاده از سطوح بالای نیتروژن در گلخانه­ های رز می­ تواند جمعیت و توان تولیدمثلی کنه تارتن قرمز گلخانه را روی این گیاه به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها