تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

چکیده

پسیل پسته، Agonoscena pistaciae، یکی از آفات مهم باغ ­های پسته در ایران می ­باشد و باعت کاهش کیفیت و کمیت این محصول می­ شود. در این تحقیق، تاثیر غلظت ­های 5/0، 75/0 و 1 در هزار حشره­ کش فلوپیرادیفورون، 5/0 در هزار اسپیروتترامات و تیاکلوپرید و فلوپیرادیفورون 5/0 در هزار به­ همراه آبیاری روی پوره و حشره بالغ پسیل پسته در منطقه نیریز استان فارس بررسی شد. تعداد پوره و حشره کامل پسیل، از یک روز قبل تا 3، 7، 10، 15، 20،  25، 30 و 40 روز بعد از  سم ­پاشی شمارش و ثبت گردید.نتایج نشان داد سه روز بعد از سم ­پاشی، غلظت ­های مختلف فلوپیرادیفورون و تیاکلوپرید بیشترین تاثیر را روی مرحله پورگی پسیل داشتند و بالاترین میانگین پوره­ های مرده در تیمار تیاکلوپرید مشاهده شد. مرگ و میر پوره ­های تیمار شده با اسپیروتترامات از روز هفتم به بعد افزایش و بالاترین میزان مرگ و میر در روز بیستم مشاهده گردید. میانگین تعداد پوره پسیل روی درختان تیمار شده با فلوپیرادیفورون و تیاکلوپرید 15 روز بعد ازسم­ پاشی افزایش یافت. کارایی سم اسپیروتترامات از روز هفتم پس از سم­پاشی افزایش و بیشترین کارایی آن 20 روز بعد ازسم ­پاشی به میزان 44/99 % برآورد شد. بالاترین میانگین تلفات روی حشرات کامل پسیل بعد از سه روز از سم ­پاشی، در فلوپیرادیفورون 1 در هزار مشاهده گردید. کارایی سم اسپیروتترامات روی حشره بالغ پسیل، از 10 روز بعد از سم­ پاشی افزایش یافت و بالاترین درصد کارایی در روز سی­ ام مشاهده گردید (23/98%). نتایج نشان داد که حشره­ کش اسپیروتترامات تاثیر بیشتری در کاهش جمعیت پسیل پسته در دوره دراز مدت 40 روزه داشته است.

کلیدواژه‌ها