بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

3 گروه منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

گونه­ های مختلف درختان بید در صنایع تهیه عرق، کاغذ­سازی، ساخت لوازم مهندسی پزشکی و در آبخیزداری و کشاورزی به ­عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده مورد استفاده قرار می­ گیرند. این درختان مورد هجوم آفات گوناگون قرار گرفته و ضمن اختلال در رشد، ضایعات کمی و کیفی به چوب آن­ها وارد می ­شود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی و شاخص ­های تنوع گونه­ ای آفات بید در استان آذربایجان غربی می­ باشد. در این تحقیق 5 حوضه آبخیز باراندوز، مهاباد، زنگمار، زولا و زاب، از اردیبهشت لغایت مهر ماه سال 1394 جهت نمونه­ برداری انتخاب شد. در هر منطقه 10 پایه از گونه Salix alba انتخاب و از هر پایه 4 شاخه در ارتفاع 5/1-2 متری در چهار جهت اصلی جغرافیایی بررسی شد. شاخص ­های تنوع گونه ­ای به روش سیمسون، شانن، بریلوئین و شاخص­ های یکنواختی سیمسون و شانن محاسبه گردید. تعداد 21 گونه آفت شناسایی شد و نتایج به ­دست آمده نشان داد که بیشترین فراوانی آفات بید در منطقه زنگمار و کمترین فراوانی در منطقه زاب به ثبت رسید. همچنین بیشترین میزان شاخص سیمسون 87/0 و شانن 39/3 و بریلوئین 34/3 در منطقه مهاباد دیده شد. یافته­ های به ­دست آمده از این تحقیق نشان می ­دهد که نقش گونه، زیرگونه ­های بید و اقلیم منطقه در تنوع و پراکنش آفات بید باید به ­عنوان عاملی مهم مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها