اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae از مهمترین حشرات زیان ­آور روی کلزا است که با مکیدن شیره از قسمت ­های مختلف گیاه کلزا موجب خسارت کمی و کیفی دانه می­ گردد. براساس بررس ­های انجام شده در سال ­های 1380-1382، زمان ظهور شته مومی B. brassicae در مزارع کلزا متفاوت می ­باشد. در منطقه ورامین شته مومی کلم در مرحله چند برگی گیاه کلزا در اواخر آبان­ ماه استقرار یافته و از اوایل اسفند تا اواسط آن، با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و هم ­زمان با رشد گیاه کلزا از مرحله پنجه ­زنی به ساقه­ دهی جمعیت شته به ­تدریج افزایش و کلنی شته تشکیل می­ شود. اوج فعالیت شته مومی هم ­زمان با باز شدن گل و تشکیل غلاف در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ­ماه است. تکثیر شته مومی بستگی به عوامل محیطی غیرزنده نظیر دما، رطوبت و تعداد ساعات آفتابی در طول روز دارد. تجزیه علیت (Path coefficient analysis) اثر عوامل محیطی مذکور بر جمعیت شته مومی نشان می­ دهد که حداقل رطوبت نسبی، دما و تعداد ساعت های آفتابی تاثیر مستقیم بر جمعیت این آفت دارد. در این بررسی تاثیر این عوامل محیطی غیرزنده در ارتباط با جمعیت آفت مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها