تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

در این تحقیق اثر کشندگی پودر سه فرآورده گیاهی که به ­عنوان ادویه غذایی برای انسان محسوب می­ گردند، شامل دارچین (Cinnamomum aromaticum Ness.)، زردچوبه (.Curcuma longa L) و فلفل قرمز (.Capsicum annuum L) روی حشرات بالغ سوسک کشیش ارزیابی شد. آزمایشات در نسبت­ های 0، 5/0، 85/0، 5/1، 3 و 5 درصد وزنی در 4 تکرار، تحت دمای 1±28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±70 درصد صورت گرفت. در هر تیمار 20 عدد حشره کامل (1-4 روزه) قرار داده شد. مرگ ­ومیر در فواصل زمانی 1، 3، 5، 7 و 14روز پس از شروع آزمایش ثبت گردید. پس از 14 روز همه حشرات زنده از تکرارها حذف و نمونه ­ها در شرایط مشابه برای برآورد نتاج به مدت 36 روز دیگر نگه­داری شدند. نتایج نشان داد که هر سه ماده در مقایسه با شاهد اثرات کشندگی مطلوبی روی حشرات بالغ داشته ­اند. سمیت این مواد با افزایش غلظت و زمان قرار گرفتن در معرض ترکیبات گیاهی، افزایش یافت. بیشترین میزان مرگ ­ومیر به ترتیب در بیشترین غلظت و بیشترین مدت زمان قرارگیری در معرض زردچوبه، فلفل قرمز و دارچین ثبت گردید. مقادیر LD50 پس از 14 روز از شروع آزمایش به ­ترتیب برای زردچوبه 49/1، فلفل قرمز 10/2 و دارچین 3 درصد وزنی محاسبه شد. هر سه ماده در بیشترین غلظت سبب کاهش قابل توجهی در تولید نتاج نسل اول (F1)  شدند، به ­طوری­ که پودر دارچین در غلظت 5 درصد وزنی به­ طور کامل (100%) از تولید نتاج ممانعت کرده است. این تحقیق بیان­گر این است که هر سه ماده می­ توانند در حفاظت غلات انباری از حمله سوسک کشیش موثر باشند.

کلیدواژه‌ها