مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،/عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی/عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک

چکیده

فون زنبور­های خانواده‌ Ichneumonidaeدر شهرستان یزد و مناطق اطراف در سال‌های 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به ­دست آمده 8 گونه به ­شرح زیر جمع­ آوری و شناسایی گردید. بر اساس منابع موجود، دو گونه که با ستاره مشخص شده­اند برای اولین ­بار از ایران گزارش می شوند.
1. Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)
2. Ophion ventricosus Gravenhorst, 1829
3. Ophion luteus (Linnaeus, 1758)*
4. Ophion obscurus Fabricius, 1804*
5. Ichneumon caloscelis Wesmael, 1845
6. Neteliaarimeniaca Tolkanitz, 1971
7. Meringopus calescens (Gravenhorst, 1829)
8. Cryptus spinosus Gravenhorst, 1829
ویژگی‌های مرفولوژیک، دامنه میزبانی و انتشار جغرافیایی دو گونه جدید برای فون حشرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها