بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز

چکیده

زنبور­های خانواده Aphelinidae متعلق به بالا­خانواده Chalcidoidea می­باشند. این زنبورها از نظر تنوع گونه ­ای و میزبانی بسیارمتنوع­ اند. حشرات راسته Hemiptera به­ خصوص شپشک ­ها و سفیدبالک ها از جمله میزبان ­های مهم این زنبورها بوده و مراحل مختلف رشدی آن­ها مورد حمله تعداد زیادی از این پارازیتوییدها قرار می­ گیرند. زنبورهای پارازیتویید متعلق به خانواده Aphelinidae که در تحقیق جمع ­آوری و شناسایی شدند عبارتند از:
Coccophagus lycimnia Walker
Coccobius varicornis (Howard)
Aphytis mytilaspidis (Le Baron)
Encarsia inaron Walker
EncarsiaformosaGahan
در این تحقیق شپشک­ های نرم­تن Eulecanium tiliae (L.)، (Fonscolombe) Sphaerolecanium prunastri و (Archangelskaya) Didesmococcus unifasciatus و سپردارهای (Bouch)  Lepidosaphes ulmi و (Arch) Childaspis asiatica روی درختان میوه سردسیری در مناطقی از استان­ های مرکزی و لرستان و سفیدبالک­ های Trialeurodes vaporariorum (Westwood) و (Danzig) Aleyrodes singularis روی گیاهان زینتی و علف­ های هرز، در مناطقی از استان مرکزی به­ عنوان میزبان این زنبورهای پارازیتویید شناخته شدند. گونه C. varicornis گزارش جدید برای فون زنبورهای پارازیتویید ایران می­ باشد. درصد فراوانی هرگونه، میزان پارازیتیسم، شاخص شباهت گونه­ ها (Similarity index) و شاخص تنوع گونه­ ای سیمپسون برای زنبورهای پارازیتویید این خانواده در مناطق مختلف نمونه­ برداری محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها