بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

چکیده

در شهرستان ملایر از استان همدان برای اولین ­بار فون سن ­های خانواده Miridae  از راسته ناجوربالان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 13 گونه گیاهی متعلق به 7 جنس از زیرخانواده Deraeocorinae ,Mirinae و Phylinae ازمیزبان­ های مختلف گیاهی جمع­ آوری وشناسایی گردید. درمیان نمونه­ های جمع­ آوری شده 3 گونه شکارگر و 10 گونه گیاه­ خوار بودند، درمیان آن­ها 7 گونه Deraeocoris serenus ,Trigonotylus pulchellus ,Trigonotylus ruficornis Polymerus vulneratus, Adelphocoris bimaculicollis, Agnocoris reclairei, Amblytylus concolor  برای اولین­ بار از استان همدان گزارش شد.

کلیدواژه‌ها