پیش بینی Log P (ضریب توزیع آب‌ اکتانل) آفت‌ کش ها به کمک روش‌ رگرسیون خطی چندگانه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ اراک، ﮔﺮوه شیمی، اراک

چکیده

آفت ­‌کش­ ها از مهم‌­ترین آلاینده‌­های محیط می ­باشند و انتقال آن­‌ها از محیط زیست به داخل بدن موجود زنده و رسیدن به سطحی بالاتر ازحد طبیعی آن یکی از مهم­‌ترین نگرانی­‌های محیط زیستی می ­باشد. آفت­‌کش­‌ها به ­علت کاربردهای مختلف در زمینه بیوشـیمی و محیط زیست و کـشاورزی مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌­اند. برای شناخت آفت‌­کش‌­ها باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن‌­ها به ­خصوص میزان سمیت آن‌­ها را مورد توجه قرار داد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط Log P (ضریب توزیع آب – اکتانل) برخی از آفت­‌کش­‌ها با برخی توصیف‌گرهای توپولوژیکی به کمک نظریه گراف و روش رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. مطالعه کمی ساختار-خاصیت جهت بررسی این ارتباط به­‌کار گرفته شد و نتایج نشان داد که از میان توصیف­‌گرهای مورد مطالعه برای پیشگویی Log P  آفت­‌کش­‌های مورد نظر ترکیبی از چهار توصیف‌گر توپولوژیکی: پلت (P)، هاراری (H)، راندیک (X) و سگد (Sz) مناسب است. بهترین مدل در این پژوهش نشان داد که توصیف‌گرهای ساختاری به­ کار رفته نقش مهمی را در تعیین ضریب توزیع آب – اکتانل آفت­‌کش­‌ها ایفا می ­نمایند. این تحقیق برای اولین بار رابطه میان ضریب پخش فاز آبی- آلی را با برخی شاخص­‌های ساختاری به کمک نرم­ افزار SPSS و روش رگرسیون خطی چندگانه در آفت­کش­‌ها ارایه نموده است.

کلیدواژه‌ها