اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

فعالیت آمیلولیتیکی در معده میانی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم شب­پره (Hübner) Helicoverpa armigera روی لوبیا سفید (ارقام دانشکده و پاک)، لوبیا قرمز (ارقام اختر و ناز)، کلزا (ارقام اکاپی، اپرا، ساری­گل و زرفام)، سویا (ارقام کلارک، M7، ساری و ویلیامز) و لوبیا چشم بلبلی (رقم مشهد) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. همچنین فعالیت آمیلولیتیکی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم شب­پره H. armigera روی ارقام گیاهان مختلف در اسیدیته بین 2 تا 10 مطالعه شد. نتایج نشان داد کمترین فعالیت آمیلولیتیکی در لاروهای سنین سوم (OD/min 005/0±42/0)، چهارم (OD/min 001/0±39/0) و پنجم (OD/min 005/0±36/0) شب ­پره H. armigera روی گیاه کلزا رقم اکاپی بود. بیشترین فعالیت آمیلولیتیکی شب­پره H. armigera در اغلب گیاهان و ارقام مختلف از جمله لوبیا سفید (رقم دانشکده)، لوبیا قرمز (رقم ناز)، کلزا (ارقام ساری­گل و زرفام) و سویا (ارقام M7 و ویلیامز) روی لارو سن پنجم مشاهده شد. آنزیم آمیلاز در معده میانی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم شب­پره H. armigera در محدوده اسیدیته 00/2 تا 00/10 فعالیت داشت. اما مناسب­ترین pH برای فعالیت آمیلولیتیکی در تمام سنین لاروی شب ­پره H. armigera، در اسیدیته 00/8 تا 00/10 بود. حداکثر مقدار آنزیم آمیلاز در لاروهای سنین سوم (U/mg34/1)، چهارم (U/mg 73/1) و پنجم (U/mg85/1) شب­ پره H. armigera روی لوبیا چشم­ بلبلی رقم مشهد و در pH برابر 00/10 مشاهده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در کنار سایر نتایج اکولوژیکی و زیستی شب ­پره H. armigera می­تواند در توسعه و اجرای برنامه ­های مدیریتی شب­ پره H. armigera مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها