ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه/گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

چکیده

لمبه گندم (Trogoderma granarium Everts (Col.,Dermestidae یکی از آفات مهم محصولات انباری است. در این تحقیق، امکان استفاده از امواج مایکروویو در توان­ ها و زمان­ های معین برای کنترل این حشره مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف زیستی آفت تحت تابش امواج مایکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان­ های 300، 400 و500 وات با زمان ­های 3 و 4 دقیقه قرار گرفتند. آزمایش ­ها در 3 تکرار در انکوباتور با دمای 1±35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت تاریکی و 8 ساعت روشنایی انجام شد. برای جلوگیری از تفریخ تخم­ ها، مرگ و میر لاروها، کنترل مرحله شفیرگی و تلفات حشرات کامل توان 500 وات در زمان 4 دقیقه قابل توجه بود. حساسیت مراحل مختلف زیستی لمبه گندم به ­ترتیب: تخم، لارو سن آخر، حشره کامل، شفیره و لارو سن اول بود. آزمایشات نشان داد که در توان ثابت با افزایش زمان میزان مرگ و میر افزایش یافت. همچنین تخم ­ها حساس­ترین مرحله نسبت به امواج مایکروویو می ­باشند. در مرحله تخم، تخم 1 تا 2 روزه مقاومتر از تخم 0 تا 1 روزه و تخم 2 تا 3 روزه می ­باشد. امواج مایکروویو با توان ­های پایین باعث کاهش میزان تخم ­ریزی حشرات کامل و همچنین باعث از بین رفتن دم در لاروهای سن اول شد. با توجه به نتایج به ­دست آمده از تحقیق حاضر پیشنهاد می ­شود که توان 500 وات در زمان 4 دقیقه جهت کنترل این آفت به کار رود.

کلیدواژه‌ها