اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

4 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

اثرات حشره­‌کشی کائولین فرآوری شده سپیدان® و تاثیر آن بر تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه شپشه آرد Triboliumconfusum (Coleoptera: Tenebrionidae) و شپشه دندانه­‌دارOryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) در شرایط آزمایشگاهی (°C 1± 25، RH %5±65 و در تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بذور گندم رقم فلات در چهار تکرار به ­صورت جداگانه با غلظت­‌های 1000، 2000، 3000، 5000 و 10000 پی­ پی­ ام از فرمولاسیون پودر کائولین و در چهار تکرار تیمار شدند و حشرات کامل 7-10 روزه هر یک از گونه­‌ها به­ طور جداگانه در ظروف مخصوص روی آن­ها رهاسازی گردیدند. تلفات حشرات کامل پس از گذشت زمان­‌های 3، 7، 15 و 30 روز شمارش گردید. نتایج نشان داد، تلفات هر دو گونه به­ طور معنی­‌داری با افزایش غلظت و با گذشت زمان بیشتر شد. مقدار 100 درصد تلفات شپشه دندانه­‌دار در غلظت­‌های 10000 پی­‌پی­‌ام، در روز پانزدهم و حداکثر تلفات شپشه آرد (3/98%) در تیمار با غلظت 10000 پی­‌پی­‌ام و در زمان 30 روز پس از تیمار حاصل شد. شپشه دندانه­‌دار نسبت به شپشه آرد، حساسیت بیشتری به کائولین داشت. نتایج اثر کائولین بر تولید نتاج نسل اول نشان داد، کائولین در غلظت 5000 پی­پی­ام روی شپشه آرد و در غلظت 2000 پی­ پی­ ام برای شپشه دندانه­ دار، باعث کاهش 100 درصدی تولید نتاج نسل اول آن­ها گردید. با این­که سپیدان تاحدودی دارای اثرات حشره‌­کشی بود اما با توجه به مقدار بالای غلظت کشندگی، کاربرد آن به­ تنهایی جهت کنترل کافی نمی­‌باشد. اما با توجه به تاثیر خوب آن بر میزان تولید نتاج نسل اول می­توان با انجام بررسی­‌هایی به­ صورت تلفیق با دیگر روش‌­های کنترلی به­ منظور کاهش میزان غلظت مصرفی، در برنامه­ های مبارزه با آفات انباری از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها