مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان مرکزی، اراک

چکیده

پشه­ های گزنده خانواده (Ceratopogonidae) به ­خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و شامل بیش از 6000 گونه در 110 جنس هستند. آن­ها به عنوان ناقلین چندین ویروس (arbovirus) مهم دامپزشکی شامل ویروس زبان آبی (بلوتانگ)، بیماری افریقایی اسب، آکابان ویروس و ویروس Oropouche  در پزشکی شناخته شده ­اند. گزارش ­های جدیدی برای فون سراتوپوگونیدهای ایران به ­همراه کلیدی برای نمونه ­های استان مرکزی ارایه شد. در این مطالعه چهار جنس، 8 زیرجنس و 9 گونه یافت شد که 5 گونه ستاره­ دار، برای ایران گزارش جدید هستند:
Dasyhelea (Prokempia) flaviventris * (Goetghebuer, 1910); D. (Dasyhelea) malleola *Remm, 1962; D. (Dicryptoscena) modesta  (Winnertz, 1852) [Dasyheleinae]. Atrichopogon (Psammopogon) bulla* Remm; A. (Meloehelea) meloesugans* Kieffer; A. (Atrichopogon) rostratus* (Winnertz), 1852; A. (Atrichopogon) sp.; Forcipomyia (Forcipomyia) rustica Kieffer, 1919 [Forcipomyiinae]. Culicoides (Monoculicoides) puncticollis (Becker, 1903) [Ceratopogoninae].

کلیدواژه‌ها