کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه فیزیک، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پلاسمای سرد به ­عنوان تکنیکی نوین، دوست ­دار محیط زیست و اقتصادی در حوزه های مختلف دستاوردهای مهمی کسب نموده و قابلیت کاربرد در زمینه کنترل آفات را نیز دارد. هدف از این مطالعه، آزمودن اثر حشره­ کشی پلاسمای سرد روی آفات انباری (Lepidoptera: Pyralidae) Ephestia kuehniella  وTribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae)  بود. مراحل خسارت ­زای آفات مذکور در شرایط، بدون محصول و محصول گندم برای دوره­ های زمانی مختلف در ولتاژهای متفاوت 5، 7 و 10 کیلوولت در معرض پلاسمای سرد قرار داده شدند. هر آزمایش روی 20 حشره و در 4 تکرار به ­همراه شاهد انجام شد. نتایج به ­دست آمده اثر حشره­ کشی پلاسمای سرد روی آفات مذکور را تایید کرد. مرحله لاروی نسبت به حشره بالغ حساس­تر بود و درصد مرگ و میر بیشتری در لارو T. confusum نسبت به E. kuehniella  مشاهده شد. تغییرات در پارامترهای فیزیکی مانند افزایش ولتاژ و مدت زمان تیمار سبب افزایش تلفات شد. مقادیر  LT50 در ولتاژ بیشینه برای لارو و حشره بالغ T. confusum و لارو  E. kuehniella به­ ترتیب 60/7، 94/11 و 57/9 ثانیه محاسبه شد. امید است با بهینه­ سازی عملکرد دستگاه، شاهد تولید تجارتی آن برای کاربرد در کنترل آفات انباری باشیم.

کلیدواژه‌ها