ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 ایستگاه تحقیقات کشاورزی سبزوار، سبزوار، خراسان رضوی

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) یکی از مهم­ترین آفات پنبه در استان خراسان رضوی به­ ویژه منطقه سبزوار می ­باشد. به منظور ارزیابی خسارت این سنک روی ارقام مختلف پنبه (شامل بختگان، خرداد، ساحل، سپید، مهر و ورامین) و ارزیابی مقاومت آن­ها آزمایشی طی سال­ های 1392-93 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دامرود سبزوار انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 6 رقم و در 4 تکرار انجام شد. در هر کرت آزمایشی ده بوته به ­طور ثابت تا پایان طرح در نظر گرفته شد و اطراف این ده بوته نوار پارچه ­ای بسته شد و در هر بار شمارش، تعداد قوزه ­های ریزش یافته در اثر تغذیه سنک در تمام قوزه ­های یک بوته شمارش شد و در انتها میانگین ده بوته ثبت گردید. در طی سال، ﺗﻌﺪﺍﺩ چهارده ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧه ­برداری ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 14 تیر­ماه لغایت 14 مهر­ماه 1392 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. نتایج تجزیه واریانس داده­ ها نشان داد که میزان خسارت در ارقام مختلف پنبه در سطح احتمال یک درصد معنی ­دار است. مقایسه میانگین خسارت در تیمارهای مختلف نشان داد که ارقام ورامین و بختگان بیشترین و رقم مهر کمترین میزان خسارت را در بین ارقام مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها